Vseživljenjsko učenje

0
244

Leta 2006 sta Evropski parlament in Svet s sklepom sprejela Program Vseživljenjskega učenja za obdobje 2007-2013. Za izvedbo programskih aktivnosti v okviru omenjenega programa so Sloveniji letno namenjena sredstva v višini 7,5 milijona evrov. V Sloveniji je za razporejanje sredstev v skladu s programskimi navodili, Vodnikom nacionalne agencije in navodili Evropske komisije zadolžena nacionalna agencija CMEPIUS. Na njeni spletni strani so objavljeni tudi razpisi, namenjeni organizacijam in posameznikom, ki bi želeli sodelovati v projektih na temo vseživljenjskega učenja.

Da bi sredstva dosegla več ciljnih skupin, se Program Vseživljenjsko učenje deli na podprograme Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci in Grundtvig. Program Comenius je namenjen predvsem dvigu kakovosti izobraževanja v nacionalnih šolskih mrežah, saj zagotavlja sredstva za dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja pedagoških delavcev, s tem pa spodbuja partnerstva med izobraževalnimi zavodi v državah članicah Evropske unije.

O možnosti študijske izmenjave v okviru programa Erasmus so slovenski študenti dobro poučeni, v program pa so vključeni različni visokošolski zavodi po Evropi.

Ciljne skupine programa Leonardo da Vinci so dijaki oziroma vajenci, osebe na trgu dela in strokovnjaki v poklicnem izobraževanju.

Program Grundtvig je namenjen izobraževanju odraslih in projektom na področju prostovoljnega dela s starejšimi. Financira tudi izobraževanje osebja na področju formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja odraslih. Program nudi podporo pri izvedbi izobraževanja za starajoče prebivalstvo oziroma za posameznike, ki se slabše vključujejo v izobraževalne programe zaradi posebnih učnih potreb ali manj ugodnega družbeno-ekonomskega ozadja.

Mobilnost je predpogoj za širjenje in prenašanje znanja. Meddržavno in medgeneracijsko sodelovanje omogoča izmenjavo informacij in posredovanje veščin mlajšim, pa tudi starejšim. Sodobna družba in njene zakonitosti se hitro spreminjajo, stagnacija v poklicnem in osebnem razvoju pa vodi v nebogljenost in nezmožnost soočanja z novimi razmerami tako na trgu dela kot tudi v vsakdanjem družabnem življenju.

Ne glede na vložena sredstva in obsežno promocijo različnih evropskih programov, ki spodbujajo izobraževanje, pa se ni mogoče izogniti ugotovitvi, da je učenje vendarle dvosmeren proces. Eden najstarejših angleških pregovorov pravi, da lahko konja pripelješ k vodi, vendar ga ne moreš prisiliti, da bi jo pil. Predvsem od udeležencev v omenjenih programih je torej odvisno, kako si bodo ponujeno znanje prisvojili in ga uspešno uporabljali, s tem pa posredno poskrbeli za uspešno izvajanje podobnih programov v prihodnosti.